Menu

Get Socialize

Featured Videos

رویداهای ایران و جهان

All Videos : 34  Video Posted

image Watch Video
HD,720,P
1
12.11.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 33

admin

نوامبر 12, 2019

147

آیا خیزشهای عراق و لبنان به ایران می رسد دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
04.11.2019
رویداهای ایران و جهان 32

admin

نوامبر 4, 2019

123

دوگانگی شخصیت یکی از ریشه های بدبختی جامعه دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
29.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 31

admin

اکتبر 29, 2019

175

رویداهای ایران و جهان شماره 31 صدمین سالگرد زادروز شاهنشاه آریامهر و نگاهی به منطقه دکتر سعید احمدی  

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
21.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 30

admin

اکتبر 21, 2019

241

رویداهای ایران و جهان شماره 30 سرنوشت خاورمیانه برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
14.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 29

admin

اکتبر 14, 2019

212

رویداهای ایران و جهان شماره 29 کردستان بر سر دوراهی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
09.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 29

admin

اکتبر 9, 2019

204

در کنفرانس لندن چه گذشت گفتگوی دکتر سعید احمدی با بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
07.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 28

admin

اکتبر 7, 2019

178

رویداهای ایران و جهان شماره 28 دسیسه های جمهوری اسلامی در عراق برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
25.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 27

admin

سپتامبر 25, 2019

169

رویداهای ایران و جهان 27 توطئه برای عبور از شاهزاده رضا پهلویی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
20.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 26

admin

سپتامبر 20, 2019

342

رویداهای ایران و جهان شماره 26 سخنان راهبردی شاهزاده رضا پهلوی برنامه ای از دکتر سعید احمدی  

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
10.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 25

admin

سپتامبر 10, 2019

177

رویدادهای ایران و جهان 25 تراژدی ایران دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
03.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 24

admin

سپتامبر 3, 2019

204

رویدادهای ایران و جهان 24 سردرگمی ملی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
19.08.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 23

admin

آگوست 19, 2019

263

رویدادهای ایران و جهان۲۳ نقش مردم در گذار از رژیم دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
12.11.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 33

admin

آگوست 19, 2019

147

آیا خیزشهای عراق و لبنان به ایران می رسد دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
04.11.2019
رویداهای ایران و جهان 32

admin

آگوست 19, 2019

123

دوگانگی شخصیت یکی از ریشه های بدبختی جامعه دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
29.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 31

admin

آگوست 19, 2019

175

رویداهای ایران و جهان شماره 31 صدمین سالگرد زادروز شاهنشاه آریامهر و نگاهی به منطقه دکتر سعید احمدی  

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
21.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 30

admin

آگوست 19, 2019

241

رویداهای ایران و جهان شماره 30 سرنوشت خاورمیانه برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
14.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 29

admin

آگوست 19, 2019

212

رویداهای ایران و جهان شماره 29 کردستان بر سر دوراهی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
4
09.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 29

admin

آگوست 19, 2019

204

در کنفرانس لندن چه گذشت گفتگوی دکتر سعید احمدی با بانو پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
1
07.10.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 28

admin

آگوست 19, 2019

178

رویداهای ایران و جهان شماره 28 دسیسه های جمهوری اسلامی در عراق برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
25.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 27

admin

آگوست 19, 2019

169

رویداهای ایران و جهان 27 توطئه برای عبور از شاهزاده رضا پهلویی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
20.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 26

admin

آگوست 19, 2019

342

رویداهای ایران و جهان شماره 26 سخنان راهبردی شاهزاده رضا پهلوی برنامه ای از دکتر سعید احمدی  

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
10.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 25

admin

آگوست 19, 2019

177

رویدادهای ایران و جهان 25 تراژدی ایران دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
2
03.09.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 24

admin

آگوست 19, 2019

204

رویدادهای ایران و جهان 24 سردرگمی ملی دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
19.08.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 23

admin

آگوست 19, 2019

263

رویدادهای ایران و جهان۲۳ نقش مردم در گذار از رژیم دکتر سعید احمدی

Watch Video