Menu

Get Socialize

Featured Videos

رویداهای ایران و جهان

All Videos : 55  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
1
30.06.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 55

admin

ژوئن 30, 2020

37

شرایط بدون بازگشت برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16.06.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 54

admin

ژوئن 16, 2020

53

اجماع جامعه ی جهانی بر علیه جمهوری اسلامی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
19.05.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 52

admin

می 19, 2020

62

نابسامانیهای اپوزیسیون برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
28.04.2020
رویداهای ایران و جهان 51

admin

آوریل 28, 2020

147

حملات سیستماتیک به شاهزاده رضا پهلوی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
07.04.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 49

admin

آوریل 7, 2020

193

رهبری و دولت موقت برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
31.03.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 48

admin

مارس 31, 2020

237

روز شوم دوازدهم فروردین برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12
17.03.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 46

admin

مارس 17, 2020

205

حکومت نظامی و نقشه های خامنه ای برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
10.03و2020
رویداهای ایران و جهان شماره 45

admin

مارس 10, 2020

225

چرا به بیراهه میرویم برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
02.03.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 44

admin

مارس 2, 2020

225

فروپاشی یا نجات رژیم با ویروس کرونا برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
13
24.02.2020
رویداهای ایران و جهان 43

admin

فوریه 24, 2020

319

رفراندم بزرگ و آینده ی ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
17.02.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 42

admin

فوریه 17, 2020

239

صنعت فرهنگ سازی در خدمت خیانت برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
4
10.02.2020
رویداهای ایران و جهان 41

admin

فوریه 10, 2020

296

رای یا خیانت دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
1
30.06.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 55

admin

فوریه 10, 2020

37

شرایط بدون بازگشت برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
16.06.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 54

admin

فوریه 10, 2020

53

اجماع جامعه ی جهانی بر علیه جمهوری اسلامی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
5
19.05.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 52

admin

فوریه 10, 2020

62

نابسامانیهای اپوزیسیون برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
3
28.04.2020
رویداهای ایران و جهان 51

admin

فوریه 10, 2020

147

حملات سیستماتیک به شاهزاده رضا پهلوی برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
07.04.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 49

admin

فوریه 10, 2020

193

رهبری و دولت موقت برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
9
31.03.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 48

admin

فوریه 10, 2020

237

روز شوم دوازدهم فروردین برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
12
17.03.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 46

admin

فوریه 10, 2020

205

حکومت نظامی و نقشه های خامنه ای برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
7
10.03و2020
رویداهای ایران و جهان شماره 45

admin

فوریه 10, 2020

225

چرا به بیراهه میرویم برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
9
02.03.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 44

admin

فوریه 10, 2020

225

فروپاشی یا نجات رژیم با ویروس کرونا برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
13
24.02.2020
رویداهای ایران و جهان 43

admin

فوریه 10, 2020

319

رفراندم بزرگ و آینده ی ایران برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720,P
6
17.02.2020
رویداهای ایران و جهان شماره 42

admin

فوریه 10, 2020

239

صنعت فرهنگ سازی در خدمت خیانت برنامه ای از دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
4
10.02.2020
رویداهای ایران و جهان 41

admin

فوریه 10, 2020

296

رای یا خیانت دکتر سعید احمدی

Watch Video