Menu

Get Socialize

Featured Videos

زير پوست جامعه

All Videos : 30  Video Posted

image Watch Video
HD720P
11
04.06.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 15

admin

ژوئن 4, 2019

431

راه بیرون رفت از خطری که کشور را تهدید می کند کدام است با دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
15.04.2019
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 1

admin

آوریل 15, 2019

319

پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان قسمت 1 آلفرد آبرامیان در گفتگو با پری عسگری

Watch Video

admin

ژانویه 18, 2019

303

حقوق تطبیقی پرفسور #مراد_اقبال در گفتگو با #آبتین_آیینه

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
20 okt 2019
زیر پوست جامعه شماره 20

admin

اکتبر 28, 2018

297

تاثیر ایجاد کن برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
5
19 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 19

admin

اکتبر 20, 2018

341

فرهنگ و زبان گفتگوی بانو اکرم همایونی با بانو ژاله دفتریان

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
16 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 18

admin

اکتبر 16, 2018

507

وضعیت ارز و اوضاع اقتصادی در ایران گفتگوی بانو اکرم همایونی با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
6
10 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 17

admin

اکتبر 10, 2018

472

اعتراضات و اعتصابات زیر پوست جامعه ایران برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
8
29 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 16

admin

سپتامبر 29, 2018

383

زیر پوست جامعه گفتگوی بانو اکرم همایونی با شهروندی در تهران

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
22 sep 2018

admin

سپتامبر 22, 2018

752

اقتصاد کینزی گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر #بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
8 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 14

admin

سپتامبر 8, 2018

757

قدرت اجتماعی در گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
1 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 13

admin

سپتامبر 2, 2018

936

ما دنبال چگونه جامعه ای هستیم؟ گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
28 اگوست 2018
گاتا و ائین زرتشت شماره 7

admin

آگوست 29, 2018

387

دیدگاه زرتشت در باره ی گزینش درست گفتگوی پرند خورشید چهر با دکتر خسرو خزایی

Watch Video
image Watch Video
HD720P
11
04.06.2019
رویداهای ایران و جهان شماره 15

admin

آگوست 29, 2018

431

راه بیرون رفت از خطری که کشور را تهدید می کند کدام است با دکتر سعید احمدی

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
11
15.04.2019
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 1

admin

آگوست 29, 2018

319

پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان قسمت 1 آلفرد آبرامیان در گفتگو با پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
5
18 jan 2019

admin

آگوست 29, 2018

303

حقوق تطبیقی پرفسور #مراد_اقبال در گفتگو با #آبتین_آیینه

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
20 okt 2019
زیر پوست جامعه شماره 20

admin

آگوست 29, 2018

297

تاثیر ایجاد کن برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
5
19 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 19

admin

آگوست 29, 2018

341

فرهنگ و زبان گفتگوی بانو اکرم همایونی با بانو ژاله دفتریان

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
16 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 18

admin

آگوست 29, 2018

507

وضعیت ارز و اوضاع اقتصادی در ایران گفتگوی بانو اکرم همایونی با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
6
10 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 17

admin

آگوست 29, 2018

472

اعتراضات و اعتصابات زیر پوست جامعه ایران برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
8
29 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 16

admin

آگوست 29, 2018

383

زیر پوست جامعه گفتگوی بانو اکرم همایونی با شهروندی در تهران

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
22 sep 2018

admin

آگوست 29, 2018

752

اقتصاد کینزی گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر #بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
8 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 14

admin

آگوست 29, 2018

757

قدرت اجتماعی در گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
1 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 13

admin

آگوست 29, 2018

936

ما دنبال چگونه جامعه ای هستیم؟ گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
28 اگوست 2018
گاتا و ائین زرتشت شماره 7

admin

آگوست 29, 2018

387

دیدگاه زرتشت در باره ی گزینش درست گفتگوی پرند خورشید چهر با دکتر خسرو خزایی

Watch Video