Menu

Get Socialize

Featured Videos

زير پوست جامعه

All Videos : 29  Video Posted

image Watch Video
HD,720P
8
15.04.2019
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 1

admin

آوریل 15, 2019

192

پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان قسمت 1 آلفرد آبرامیان در گفتگو با پری عسگری

Watch Video

admin

ژانویه 18, 2019

181

حقوق تطبیقی پرفسور #مراد_اقبال در گفتگو با #آبتین_آیینه

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
5
20 okt 2019
زیر پوست جامعه شماره 20

admin

اکتبر 28, 2018

193

تاثیر ایجاد کن برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
5
19 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 19

admin

اکتبر 20, 2018

246

فرهنگ و زبان گفتگوی بانو اکرم همایونی با بانو ژاله دفتریان

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
16 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 18

admin

اکتبر 16, 2018

395

وضعیت ارز و اوضاع اقتصادی در ایران گفتگوی بانو اکرم همایونی با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
6
10 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 17

admin

اکتبر 10, 2018

369

اعتراضات و اعتصابات زیر پوست جامعه ایران برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
6
29 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 16

admin

سپتامبر 29, 2018

291

زیر پوست جامعه گفتگوی بانو اکرم همایونی با شهروندی در تهران

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
22 sep 2018

admin

سپتامبر 22, 2018

626

اقتصاد کینزی گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر #بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
8 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 14

admin

سپتامبر 8, 2018

669

قدرت اجتماعی در گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
1 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 13

admin

سپتامبر 2, 2018

850

ما دنبال چگونه جامعه ای هستیم؟ گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
28 اگوست 2018
گاتا و ائین زرتشت شماره 7

admin

آگوست 29, 2018

295

دیدگاه زرتشت در باره ی گزینش درست گفتگوی پرند خورشید چهر با دکتر خسرو خزایی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
25 اگوست 2018
زیر پوست جامعه شماره 12

admin

آگوست 25, 2018

826

خروج شرکتهای بزرگ خارجی از بازار نفت گفتگوی اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
8
15.04.2019
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان شماره 1

admin

آگوست 25, 2018

192

پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان قسمت 1 آلفرد آبرامیان در گفتگو با پری عسگری

Watch Video
image Watch Video
HD,720P
3
18 jan 2019

admin

آگوست 25, 2018

181

حقوق تطبیقی پرفسور #مراد_اقبال در گفتگو با #آبتین_آیینه

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
5
20 okt 2019
زیر پوست جامعه شماره 20

admin

آگوست 25, 2018

193

تاثیر ایجاد کن برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
5
19 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 19

admin

آگوست 25, 2018

246

فرهنگ و زبان گفتگوی بانو اکرم همایونی با بانو ژاله دفتریان

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
16 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 18

admin

آگوست 25, 2018

395

وضعیت ارز و اوضاع اقتصادی در ایران گفتگوی بانو اکرم همایونی با جهانگیر لقایی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
6
10 okt 2018
زیر پوست جامعه شماره 17

admin

آگوست 25, 2018

369

اعتراضات و اعتصابات زیر پوست جامعه ایران برنامه ای از بانو اکرم همایونی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
6
29 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 16

admin

آگوست 25, 2018

291

زیر پوست جامعه گفتگوی بانو اکرم همایونی با شهروندی در تهران

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
22 sep 2018

admin

آگوست 25, 2018

626

اقتصاد کینزی گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر #بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
8 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 14

admin

آگوست 25, 2018

669

قدرت اجتماعی در گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
1 sep 2018
زیر پوست جامعه شماره 13

admin

آگوست 25, 2018

850

ما دنبال چگونه جامعه ای هستیم؟ گفتگوی بانو اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
7
28 اگوست 2018
گاتا و ائین زرتشت شماره 7

admin

آگوست 25, 2018

295

دیدگاه زرتشت در باره ی گزینش درست گفتگوی پرند خورشید چهر با دکتر خسرو خزایی

Watch Video
image Watch Video
HD, 720p
9
25 اگوست 2018
زیر پوست جامعه شماره 12

admin

آگوست 25, 2018

826

خروج شرکتهای بزرگ خارجی از بازار نفت گفتگوی اکرم همایونی با دکتر بیژن افتخاری

Watch Video