Menu

Get Socialize

Author
0
0 0 0
Loading...

admin

Join Date : April 24, 2018

About admin

admin  Videos

راه آزادی شماره 136

در بلوچستان چه می گذرد؟ در گفت و گوی پری عسگری با کاووس ارجمند و دانیال استخر

publish فوریه 25, 2021 13
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

نهاد آزادگی در سرشت ایرانی کاری از مردو آناهید

publish فوریه 24, 2021 17
رویداهای ایران و جهان شماره 77

بن بست برجام در برنامه ای از دکتر سعید احمدی

publish فوریه 23, 2021 18
دیدگاه شماره 15

آیا با تغییر دولت امریکا روش مبارزه علیه رژیم باید تغییر کند؟ اگر آری شما چه نو مبارزه ای را امروز مناسب می دانید؟ #مبارزه​​​​ #جمهوری_اسلامی

publish فوریه 22, 2021 20
دیدگاه شماره 15

آیا با تغییر دولت امریکا روش مبارزه علیه رژیم باید تغییر کند؟ اگر آری شما چه نو مبارزه ای را امروز مناسب می دانید؟ #مبارزه​​​ #جمهوری_اسلامی​

publish فوریه 22, 2021 19
دیدگاه شماره 14

آیا با تغییر دولت امریکا روش مبارزه علیه رژیم باید تغییر کند؟ اگر آری شما چه نو مبارزه ای را امروز مناسب می دانید؟ #مبارزه​​ #جمهوری_اسلامی​​ #

publish فوریه 22, 2021 20
دیدگاه شماره 13

آیا با تغییر دولت امریکا روش مبارزه علیه رژیم باید تغییر کند؟ اگر آری شما چه نو مبارزه ای را امروز مناسب می دانید؟ #مبارزه​ #جمهوری_اسلامی​ #اپو

publish فوریه 21, 2021 25
دیدگاه شماره 12

آیا با تغییر دولت امریکا روش مبارزه علیه رژیم باید تغییر کند؟ اگر آری شما چه نو مبارزه ای را امروز مناسب می دانید

publish فوریه 20, 2021 18
دیدگاه شماره 11

نوع مبارزه با رژیم تغییر کرده است در گفتاری از دکتر علیرضا آثار

publish فوریه 20, 2021 20
سازمان زنان خاورمیانه شماره 14

زنان ایران پیش و پس از مشروطه در گفت و گوی یاشار فانوس با دکتر منیژه نیک اختر و دکتر دانیال استخر

publish فوریه 19, 2021 23
دیدگاه شماره 10

خاطره ای از خسرو گلسرخی در گفتاری از دکتر علیرضا آثار

publish فوریه 19, 2021 25
پژوهشی در فرهنگ و تمدن ایرانیان

در سامان دموکراسی مردم ستم پذیر می شوند کاری از مردو آناهید

publish فوریه 17, 2021 25

admin Favorite Videos

admin have not any favourite Video yet!

Followers

Following